Thứ tư, 29/6/2022
Học viện Tòa án

Luật (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|21C00 26.5 C00

Mã ngành
7380101|21C00
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
C00