Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Tài chính Marketing

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 24.8 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
24.8
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96