Thứ sáu, 24/9/2021
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa học quản lý ** CTĐT CLC TT23

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX41 26.8 C00

Mã ngành
QHX41
Điểm chuẩn
26.8
Tổ hợp môn
C00