Thứ tư, 26/1/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa học quản lý ** CTĐT CLC TT23

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX41 24 A01

Mã ngành
QHX41
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A01