Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Báo chí ** CTĐT CLC TT23

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX40 25.25 D78

Mã ngành
QHX40
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
D78