Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Báo chí ** CTĐT CLC TT23

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX40 25.3 A01

Mã ngành
QHX40
Điểm chuẩn
25.3
Tổ hợp môn
A01