Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Việt Nam học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX24 20.25 D83

Mã ngành
QHX24
Điểm chuẩn
20.25
Tổ hợp môn
D83