Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Việt Nam học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX24 24.4 D01

Mã ngành
QHX24
Điểm chuẩn
24.4
Tổ hợp môn
D01