Thứ bảy, 25/9/2021
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
529 25.45 D01

Mã ngành
529
Điểm chuẩn
25.45
Tổ hợp môn
D01