Thứ ba, 28/9/2021
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
528 25.3 C15

Mã ngành
528
Điểm chuẩn
25.3
Tổ hợp môn
C15