Thứ sáu, 24/3/2023
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
615 37.6 D78, R26

Mã ngành
615
Điểm chuẩn
37.6
Tổ hợp môn
D78, R26