Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Tài chính Marketing

Quan trị nhà hàng vả dịch vụ ăn uống (hệ Đại trả)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810202D 22.6 D01, D72, D78, D96

Mã ngành
7810202D
Điểm chuẩn
22.6
Tổ hợp môn
D01, D72, D78, D96