Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Tài chính Marketing

Quan trị nhà hàng vả dịch vụ ăn uống (hệ Đại trả)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810202D 22 D01, D72, D78, D96

Mã ngành
7810202D
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
D01, D72, D78, D96