Thứ ba, 28/9/2021

Trường Sĩ Quan Pháo Binh

Mã trường: PBH Hà Nội

Điểm chuẩn