Thứ bảy, 25/5/2024
Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại học Chính Trị

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310202|21A00 19.55 A00

Mã ngành
7310202|21A00
Điểm chuẩn
19.55
Tổ hợp môn
A00