Thứ hai, 27/6/2022
Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại học Chính Trị

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310202|21A00 25.05 A00

Toán >=8.8 Lý >=8

Mã ngành
7310202|21A00
Điểm chuẩn
25.05
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
Toán >=8.8 Lý >=8