Thứ tư, 29/3/2023
Trường Sĩ Quan Phòng Hóa

Ngành Chỉ huy Kỹ thuật Hóa học (Thí sinh Nam miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860229|21A00 22.15 A00

Mã ngành
7860229|21A00
Điểm chuẩn
22.15
Tổ hợp môn
A00