Thứ tư, 22/9/2021
Trường Sĩ Quan Phòng Hóa

Ngành Chỉ huy Kỹ thuật Hóa học (Thí sinh Nam miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860229|21A00 23.65 A00

Mã ngành
7860229|21A00
Điểm chuẩn
23.65
Tổ hợp môn
A00