Thứ hai, 20/5/2024
Học viện Hải Quân

Chỉ huy tham mưu Hải quân (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860202|21A00 23.7 A00

Mã ngành
7860202|21A00
Điểm chuẩn
23.7
Tổ hợp môn
A00