Thứ bảy, 20/4/2024
Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại học Chính Trị

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310202|22C00 26.27 C00

Mã ngành
7310202|22C00
Điểm chuẩn
26.27
Tổ hợp môn
C00