Thứ tư, 22/3/2023
Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại học Chính Trị

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310202|22C00 26.5 C00

Mã ngành
7310202|22C00
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
C00