Thứ ba, 21/9/2021
Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại học Chính Trị

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310202|22A00 23 A00

Mã ngành
7310202|22A00
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00