Thứ ba, 3/10/2023
Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại học Chính Trị

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310202|22A00 19.8 A00

Mã ngành
7310202|22A00
Điểm chuẩn
19.8
Tổ hợp môn
A00