Thứ bảy, 2/12/2023
Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại học Chính Trị

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310202|21D01 23.75 D01

Mã ngành
7310202|21D01
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
D01