Thứ hai, 20/3/2023
Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại học Chính Trị

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310202|21D01 22.1 D01

Mã ngành
7310202|21D01
Điểm chuẩn
22.1
Tổ hợp môn
D01