Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Tây Nguyên

Khoa học cây trồng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620110 A02

Mã ngành
7620110
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A02