Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghỹ kỳ thuật điều khicn và lự động hoả (hệ Chat lượng cao ticng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303A 24.8 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510303A
Điểm chuẩn
24.8
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90