Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghỹ kỳ thuật điều khicn và lự động hoả (hệ Chat lượng cao ticng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303A 19.9 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510303A
Điểm chuẩn
19.9
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90