Thứ hai, 27/6/2022

Cao Đẳng Đại Việt Sài Gòn

Mã trường: CSG Hà Nội

Điểm chuẩn