Thứ tư, 22/9/2021

Cao Đẳng Đại Việt Sài Gòn

Mã trường: CSG Hà Nội

Điểm chuẩn