• Số báo danh: 01030202
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
  • Toán:

    6.80
  • Ngữ văn:

    6.75
  • Ngoại ngữ:

    7.80
  • Lịch sử:

    5.00
  • Địa lý:

    6.25
  • Giáo dục công dân:

    7.50