• Số báo danh: 01030172
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.20
 • Ngữ văn:

  7.00
 • Ngoại ngữ:

  4.40
 • Lịch sử:

  6.25
 • Địa lý:

  7.50
 • Giáo dục công dân:

  8.50