• Số báo danh: 01032055
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.80
 • Ngữ văn:

  8.00
 • Ngoại ngữ:

  9.40
 • Vật lý:

  4.50
 • Hóa học:

  4.50
 • Lịch sử:

  4.50
 • Địa lý:

  7.00
 • Sinh học:

  4.25
 • Giáo dục công dân:

  7.25