• Số báo danh: 01032395
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.60
 • Ngữ văn:

  5.50
 • Ngoại ngữ:

  5.40
 • Vật lý:

  8.25
 • Hóa học:

  7.00
 • Sinh học:

  5.50