• Số báo danh: 01031038
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  3.00
 • Ngữ văn:

  6.75
 • Ngoại ngữ:

  2.20
 • Lịch sử:

  2.75
 • Địa lý:

  7.75
 • Giáo dục công dân:

  7.25