• Số báo danh: 01031570
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.80
 • Ngữ văn:

  8.25
 • Ngoại ngữ:

  6.00
 • Vật lý:

  5.75
 • Hóa học:

  9.75
 • Sinh học:

  8.75