• Số báo danh: 01031856
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.20
 • Ngữ văn:

  5.50
 • Ngoại ngữ:

  8.80
 • Vật lý:

  7.50
 • Hóa học:

  2.75
 • Sinh học:

  4.50