• Số báo danh: 01031409
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  3.40
 • Ngữ văn:

  7.50
 • Ngoại ngữ:

  3.60
 • Lịch sử:

  6.25
 • Địa lý:

  8.25
 • Giáo dục công dân:

  9.00