• Số báo danh: 01030414
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.00
 • Ngữ văn:

  6.75
 • Ngoại ngữ:

  6.80
 • Lịch sử:

  6.50
 • Địa lý:

  6.00
 • Giáo dục công dân:

  7.50