• Số báo danh: 01032036
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.80
 • Ngữ văn:

  7.50
 • Ngoại ngữ:

  8.40
 • Lịch sử:

  7.25
 • Địa lý:

  8.75
 • Giáo dục công dân:

  8.75