• Số báo danh: 01031466
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.20
 • Ngữ văn:

  7.25
 • Ngoại ngữ:

  5.20
 • Lịch sử:

  6.50
 • Địa lý:

  8.50
 • Giáo dục công dân:

  7.75