• Số báo danh: 01031453
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.00
 • Ngữ văn:

  8.25
 • Ngoại ngữ:

  6.40
 • Lịch sử:

  4.75
 • Địa lý:

  6.75
 • Giáo dục công dân:

  8.00