• Số báo danh: 01031577
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.40
 • Ngữ văn:

  5.00
 • Ngoại ngữ:

  5.80
 • Vật lý:

  7.25
 • Hóa học:

  6.50
 • Sinh học:

  4.50