• Số báo danh: 01031716
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  9.00
 • Ngữ văn:

  5.75
 • Ngoại ngữ:

  5.80
 • Vật lý:

  8.75
 • Hóa học:

  9.25
 • Sinh học:

  4.50