• Số báo danh: 01032568
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.40
 • Ngữ văn:

  6.00
 • Ngoại ngữ:

  4.40
 • Vật lý:

  7.75
 • Hóa học:

  8.75
 • Sinh học:

  4.00