• Số báo danh: 01031818
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.60
 • Ngữ văn:

  5.00
 • Ngoại ngữ:

  4.20
 • Vật lý:

  6.50
 • Hóa học:

  6.50
 • Sinh học:

  3.25