• Số báo danh: 01032714
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.20
 • Ngữ văn:

  6.75
 • Ngoại ngữ:

  4.60
 • Vật lý:

  5.50
 • Hóa học:

  6.25
 • Lịch sử:

  3.50
 • Địa lý:

  6.50
 • Sinh học:

  4.25
 • Giáo dục công dân:

  6.00