• Số báo danh: 01031896
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.20
 • Ngữ văn:

  8.25
 • Ngoại ngữ:

  8.60
 • Vật lý:

  6.25
 • Hóa học:

  4.75
 • Sinh học:

  4.25