• Số báo danh: 01031321
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.40
 • Ngữ văn:

  8.25
 • Ngoại ngữ:

  5.40
 • Lịch sử:

  4.25
 • Địa lý:

  6.00
 • Giáo dục công dân:

  9.25