• Số báo danh: 01031246
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  4.40
 • Ngữ văn:

  7.00
 • Ngoại ngữ:

  5.60
 • Lịch sử:

  2.50
 • Địa lý:

  6.00
 • Giáo dục công dân:

  8.00