• Số báo danh: 01030655
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  3.40
 • Ngữ văn:

  7.75
 • Ngoại ngữ:

  2.40
 • Lịch sử:

  3.50
 • Địa lý:

  6.25
 • Giáo dục công dân:

  8.75