• Số báo danh: 01031406
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.60
 • Ngữ văn:

  8.00
 • Ngoại ngữ:

  8.80
 • Lịch sử:

  2.00
 • Địa lý:

  4.25
 • Giáo dục công dân:

  7.00