• Số báo danh: 01031752
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.80
 • Ngữ văn:

  7.50
 • Ngoại ngữ:

  6.80
 • Vật lý:

  9.25
 • Hóa học:

  9.00
 • Sinh học:

  5.75