• Số báo danh: 01032471
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.60
 • Ngữ văn:

  5.25
 • Ngoại ngữ:

  4.80
 • Vật lý:

  6.50
 • Hóa học:

  5.00
 • Sinh học:

  5.00