• Số báo danh: 01030128
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.60
 • Ngữ văn:

  7.25
 • Ngoại ngữ:

  8.40
 • Lịch sử:

  5.25
 • Địa lý:

  7.25
 • Giáo dục công dân:

  8.25