• Số báo danh: 01032516
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  9.40
 • Ngữ văn:

  6.50
 • Ngoại ngữ:

  9.00
 • Vật lý:

  9.50
 • Hóa học:

  5.25
 • Sinh học:

  5.75