• Số báo danh: 01030716
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.00
 • Ngữ văn:

  8.75
 • Ngoại ngữ:

  4.00
 • Lịch sử:

  8.50
 • Địa lý:

  7.75
 • Giáo dục công dân:

  8.25