• Số báo danh: 01031597
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.40
 • Ngữ văn:

  4.75
 • Ngoại ngữ:

  7.40
 • Vật lý:

  7.50
 • Hóa học:

  4.00
 • Sinh học:

  4.25