• Số báo danh: 01032150
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.80
 • Ngữ văn:

  7.25
 • Ngoại ngữ:

  4.40
 • Vật lý:

  2.75
 • Hóa học:

  3.25
 • Lịch sử:

  5.00
 • Địa lý:

  7.50
 • Sinh học:

  3.50
 • Giáo dục công dân:

  8.75