• Số báo danh: 01031319
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.00
 • Ngữ văn:

  7.50
 • Ngoại ngữ:

  3.80
 • Lịch sử:

  4.25
 • Địa lý:

  7.00
 • Giáo dục công dân:

  7.25