• Số báo danh: 01031774
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.60
 • Ngữ văn:

  7.50
 • Ngoại ngữ:

  3.40
 • Vật lý:

  4.00
 • Hóa học:

  6.75
 • Sinh học:

  6.25